Skolans mål

Målen för skolans verksamhet finns fastställda av riksdag och regering i läroplanen för förskolan resp. grundskolan samt kursplanerna för de olika ämnena. Det finns också en kommunal skolplan, där Strängnäs kommun redovisar sin ambition beträffande skolan.

Vi arbetar efter ett styrkort, där våra egna mål och ambitioner beskrivs. Uppföljning av målen sker kontinuerligt bl.a. genom enkäter, utvärderingsdagar, utvecklingssamtal mm. Mål, måluppfyllelse och åtgarder redovisas i skolans årliga kvalitetsuppföljning.

Utdrag ur Skolans lokala mål
Alla barn/elever skall känna nyfikenhet och lust att lära under hela sin tid på Montessoriskolan. När barnen kommer till vår verksamhet har de både kunskaper och egenskaper. Vi möter varje barn/elev på sin egen nivå, utgår från deras behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och låter var och en utvecklas i sin egen takt.

Våra elever får kunskap genom att själva vara aktiva och får adekvat hjälp, stimulans och stöd av lärarna/handledarna.

Våra föräldrar skall känna till Maria Montessoris filosofi och pedagogik. Det är viktigt att medvetandegöra etik, moral och gott uppförande.

Eleverna skall vara trygga med vad som är rätt och fel och skall ha tydliga gränser. Verksamheten följer en utarbetad likabehandlingsplan.

Genom helhetstänkande får eleverna förståelse för sammanhang och förhållanden på vår jord.

Vi arbetar aktivt for jämställdhet på alla plan.

Elever och föräldrar ska känna sig trygga och helt nöjda med förskola, skola och fritids.

Skolans pedagogik syftar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter.

Eleverna är delaktiga i och har inflytande över det egna arbetet och lärandet i undervisningen.

Skolan är en viktig del i samhället – en förberedelse för vuxenlivet.