Montessoripedagogik

Maria Montessori upptäckte att barn över hela världen följer samma utvecklingsprocess genom 4 stadier från födseln till vuxen. Hon förstod att varje stadie behöver ge barnet en specifik miljö med särskilda verktyg för att tillfredsställa deras utvecklingsbehov just då.

Hon såg hur barnet I det första stadiet (från födseln till 6 år) lär sig med hjälp av ett absorberande, omedvetet sinne som är övergående och till slut försvinner helt inför nästa stadie. Hon upptäckte hur inlärning förbättras av åldersblandade barngrupper inom alla 4 stadier, att alla sporras framåt I sin livsutveckling med hjälp av inre drivkrafter och att alla har känsliga perioder då vi är mera mottagliga för inlärning av en viss kunskap.

Några grundläggande principer:

1. Den förberedda miljön
Inredning och möbler är anpassade efter barnens storlek. Montessorimaterialet ligger i arbetsordning på bestämda platser i hyllorna. Läraren är länken mellan barnet/eleven och den förberedda miljön.

2. Frihet under ansvar / långa arbetspass
Eleven/barnet arbetar i frihet under ansvar. En grundförutsättning är tydlighet och struktur, därefter ges frihet efter mognad. Vi arbetar i långa arbetspass vilket ger eleven/barnet möjlighet att få arbetsro, uppnå full koncentration samt att utan stress och tävlan göra klart sina arbeten utan att bli avbrutna.

3. Individualisering / samarbete
Efter att läraren har presenterat får eleven/barnet välja aktivitet och material utifrån sina egna behov. De planerar i sin loggbok och följer sina personliga protokoll. Eleven/barnet väljer att arbeta enskilt eller tillsammans med kamrat. Samarbete kommer in som ett naturligt inslag i verksamheten.

4. Hjälp till självhjälp / självförtroende genom utökad självständighet
Genom att eleven/barnen fått en presentation, valt aktivitet, vet var materialet som är självrättande finns och kan arbeta ostört så klarar de mycket på egen hand, vilket stärker deras självförtroende. Genom sina observationer, presentationer och uppföljningar så guidar läraren eleven/barnet vidare i sin utveckling.

5. Från konkret till abstrakt / Från helheten till detaljerna
Montessorimaterialet är utformat att gå från det konkreta till det abstrakta och att ge en helhetsbild innan detaljerna utforskas.

6. Fredstanken
Kosmisk utbildning – ett holistiskt synsätt där vi arbetar för fred, fördomsfrihet och jämnställdhet med stor respekt för alla människor, djur och miljön på vår jord som vi vårdar och ansvarar för tillsammans.

“Allt som har hänt tidigare och det som sker i dag hänger ihop. Allt och alla är beroende av varandra för att överleva och att även den allra minsta delen är en del av helheten”- Maria Montessori