Elevhälsa

På Strängnäs Montessori har vi ett kompetent elevhälsoteam bestående av flera olika professioner. Teamet består av rektor, biträdande rektor, 1 speciallärare/stadie (låg, mellan, hög), socialpedagog, kurator och skolsköterska.

Från och med höstterminen 2020 utökar vi teamet ytterligare med en speciallärare, som kommer ha huvudansvar för vår nystartade särskilda undervisningsgrupp. Elevhälsoteamet har även en skolpsykolog och skolläkare knutet till sig som tas in utifrån behov.

Rektor är den som leder arbetet i elevhälsoteamet och vår främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att säkerställa att alla elever får det stöd som de har rätt till. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet i våra beslut och vi har ett salutogent förhållningssätt (att se det som fungerar och stärka det, istället för att hitta fel och brister) när vi hjälps åt att hitta fungerande lösningar och utforma anpassningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolan har till uppdrag att arbeta med elevernas lärande, men också elevernas psykosociala mående och hälsa. Vi strävar efter att den samlade elevhälsans kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Elevhälsoteamet har under 2019 tillsammans med arbetslagen arbetat fram en arbetsgång och en särskild elevhälsoprocess som vi arbetar utifrån . Elevhälsan är alltid representerad på arbetslagmötena varje vecka och var fjärde vecka ses elevhälsoteamet separat.